NAV Steinkjer

NAV Steinkjer - Informasjon

14.11.11

NAV står for Ny Arbeids- og velferdsforvaltning. En av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Hver enkelt kommune og NAV i fylket inngår en samarbeidsavtale som beskriver hvilke tjenester kontoret skal tilby. Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontoret tilbyr utover minstekravet som er økonomisk sosialhjelp fra kommunen og tjenester fra det tidligere trygdeetaten og Aetat fra Statens side. Tjenesteinnholdet vil derfor variere fra kommune til kommune.

Besøksadresse: Rådhuset, inngang på sørsiden.
Telefon: 55 55 33 33
NAV sin hjemmeside: www.nav.no            Logg in her på Ditt NAV

UngGnist

16.08.11

- et samarbeidsprosjekt mellom INVEST-kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. UngGnist ønsker å komme i kontakt med ungdommer som ikke er i jobb eller utdanning, og som trenger råd og bistand i den sammenheng. Målgruppa er ungdom i alderen 16 - 24 år. Les mer om prosjektet her. 

Sosiale tjenester

04.10.11

Sosialtjenesten er organisert under NAV Steinkjer. De har kontorene på Rådhuset, men med egen inngang på sørsiden av bygget. Telefon 55 55 33 33.
Informasjon om økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving finner du her.
Les også mer om sosialtjenesten på NAV sin hjemmeside

Økonomisk rådgiving / Gjeldsrådgiving

04.01.12
Steinkjer kommune kan gi økonomisk rådgiving til deg som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivingen kan for eksempel være i form av bistand til å sette opp et realistisk budsjett, men også bistå i forhandlinger med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale. Hensikten er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien selv.

Psykiatritjenesten

08.01.15

En del av psykiatritjenesten i kommunen er organisert under NAV Steinkjer og er et tilbud til innbyggere mellom 18 og 67 år. 
De har kontorene på Rådhuset, men med egen inngang på sørsiden av bygget. Sentralbord 55 55 33 33.

bilde viser to hender

Rusomsorg

19.10.12
Du kan nå ringe ett nummer: 48 99 07 45 - åpent alle dager kl 08.00 - 21.00.

Tilbud til mennesker med rusrelaterte problemer, samt pårørende og samarbeidspartnere. Vi tilbyr råd, veiledning, informasjon og støttesamtaler, og viser vei til hjelpetiltak lokalt eller i spesialisthelsetjenesten. Telefonen betjenes av helse- og sosialfaglig personell i kommunen.

Ruskoordinator Anne Berit Tungseth kan kontaktes på tlf 46 43 01 88 // 55 55 33 33.