A A
bildecollage med steinkjerlogo og diverse andre bilder
Lø skole
MI_120x90

MI - mange intelligenser

Lø skole har satt fokus på Howard Gardners teorier om de mange intelligenser. Gardner viser hvordan man gjennom bevisst bruk av tenkingen rundt mange intelligenser kan utvide inngangsporten til læring vesentlig. En velutviklet sosial og personlig intelligens er basis for å utvikle de øvrige intelligenser optimalt.
Lø skole har satt i gang kursing av lærere i forhold til Howard Gardners teorier om de mange intelligenser.
Tradisjonelt har skolen lagt hovedvekt på innlæring gjennom bruk av språklig/lingvistisk og matematisk/logisk intelligens. Dr. Howard Gardners flerintelligensteori hjelper oss til å erkjenne og se mangfoldet og forskjelligheten blant mennesker. Gardner har i sitt arbeid hittil identifisert og klassifisert åtte intelligenstyper:
 • Språklig/lingvistisk intelligens
 • Logisk/matematisk intelligens
 • Romlig/visuell intelligens
 • Kroppslig/kinestetisk intelligens
 • Musikalsk intelligens
 • Interpersonlig intelligens
 • Intrapersonlig intelligens
 • Naturalistisk intelligens
  Noen foretrekker å bruke benevnelser som smart eller klok i stedet for intelligens.
  Gardner forsker også på en 9. intelligenstype som han har kaller eksistensiell intelligens.
  Gardner viser hvordan man gjennom bevisst bruk av tenkingen rundt mange intelligenser kan utvide inngangsporten til læring vesentlig. En velutviklet sosial og personlig intelligens er basis for å utvikle de øvrige intelligenser optimalt.
  Ifølge Dr. Gardner vil flere elever få økt sitt læringsutbytte dersom tilretteleggingen av læringssituasjonene og undervisningen systematisk tar i bruk elementer fra flere intelligenser.
  Gjennom kartlegging og elevprofiler ønsker man å finne fram til elevens sterke sider.
Tips en venn shareon print.png