Ledsagerbevis

Serviceerklæring: - Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

Formål med tjenesten
Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med behov for bistand, samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet, uten å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett. Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behov for slik bistand.
 

Hvem får tjenesten?
Ordningen forutsettes å gjelde for personer med varig funksjonshemming. Det vil si at sykdomsperioder ikke kvalifiserer for ledsagerbevis. Som varig regnes funksjonshemming av minst 2-3 års varighet, men kravet til varighet kan ut fra utstedende myndighets konkrete vurdering fravikes i det enkelte tilfelle.

Brukeren må være registrert i folkeregisteret i den respektive kommunen hvor det søkes om ledsagerbevis. Den nedre aldersgrense for søkere er 8 år.

Hva omfatter tjenesten?
Ordningen skal øke tilgjengeligheten til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler.

Hvordan få tjenesten?
Ved henvendelse til Kulturavdelinga fås utlevert et søknadsskjema, og her kan en også få annen informasjon som gjelder ledsagerbeviset. Skjemaet ligger også her i høyre marg.

Det søkes på skjema som inneholder følgende opplysninger : navn, adresse, telefon, bostedskommune, fødselsdato, type funksjonshemming, sted, dato og underskrift (evt. hjelpeverge)

Som vedlegg til søknaden følge dokumentert behov for ledsager fra primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat, samt passbilde.

Saksbehandlingstid
Utstedes innen en uke.

Retningslinjer
Retningslinjer kan fås ved henvendelse til kulturtjenesten.

Pris
Tjenesten er gratis.

For mer informasjon:
Tips en venn Skriv ut