Kunngjøringer

Her legges kunngjøringer som også annonseres i kommunens fellesannonse i avisene, unntatt ledige stillinger og høringer. Disse ligger under hhv Politikk og Selvbetjening. Direkte linker:
Høringer   og   Ledige stillinger
_____________________________________________________________________________________

Minnemarkering 8.mai - Den nasjonale frigjørings- og veterandagen

24.04.17

Steinkjer kommune ønsker alle veteraner med familie og befolkningen for øvrig velkommen til markering av den nasjonale frigjørings- og veterandagen.

Bautaen på Sannan

Invitasjon til å delta i borgertoget

03.04.17

Sentrumskomiteen for 17.mai 2017 har gleden av å invitere lag og foreninger til å delta i borgertoget.

Norsk flagg m tekst

Fastsatt planprogram for regulering av nytt Mære-kryss. Alternativ 2C for nytt kryss valgt.

16.03.17

Formannskapet fastsatte i møte den 9.3.17 planprogram for reguleringsplanarbeidet for nytt Mære-kryss. Samtidig ble det vedtatt å regulere alternativ 2C beskrevet i planprogrammet.

Nytt Mærekryss?

Vedtatt reguleringsplan for Sørlia Park 2.

01.03.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.2.2017 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia Park 2.

Vedtatt reguleringsplan for Nordsileiret - område B17 søndre del.

01.03.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.2.2017 Reguleringsplan (detaljregulering) Nordsileiret - område B17 søndre del.

Vedtatt reguleringsplan for Haugtun boligfelt - Sparbu

01.03.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.2.2017 Reguleringsplan (detaljregulering) Haugtun boligfelt - Sparbu.

Vedtatt reguleringsplan for Rokkberget steinbrudd

08.03.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.2.2017 Reguleringsplan (detaljregulering) Rokkberget steinbrudd.

Trivselsreiser 2017 - 16. og 28. oktober

16.02.17

Kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy har også i 2017 gleden av å tilby innbyggerne en trygg og vel planlagt reise i regi av Vitaltour, hvor helse, fysisk aktivitet og sosiale arrangementer er i fokus.

Bilde fra Kypros

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av kryssende veg over jernbanen (Bruhaugvegen), Sparbu

27.01.17

På vegne av Bane NOR har Norconsult AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan (detaljregulering) for kryssende veg (Bruhaugvegen) over jernbanen ved Tønneleira i Sparbu (eiendom 1/3). De ber i den sammenheng om innspill til arbeidet.

Planavgrensning oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser Steinkjer skole

04.01.17

Det varsles jfr plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av reguleringsplanarbeid.Formål med planarbeidet er å endre bestemmelsene knyttet til område 2.B1 i gjeldende reguleringsplan for Sørsida bydel, vedtatt 20.06.2012. Dette for å legge til rette for bygging av ny barneskole på tomta.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

15.03.17

Tilbudet om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjelder fra høsten 2016 og fås gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

HPV-vaksinelogo

Vedtatt reguleringsplan for Skjærsjøen øst II - hytteområde

23.11.16

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 16.11.2016 reguleringsplan (detaljregulering) for Skjærsjøen øst II - hytteområde.

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid: Skarpnes skole med tilliggende områder

18.11.16

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Skarpnes skole med til­liggende områder. Forslags­stiller er Steinkjer kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detalj­reguleringsplan. Plan­arbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvens­utredning jfr. Pbl § 4-2.

Presentasjoner fra folkemøtet om nytt vegkryss på Mære (2.11.16)

01.03.17

I forbindelse med arbeidet med elektrifiseringen av Trønderbanen må brua over jernbanen på Mære heves. Siden brua ligger så nært E6 må den samtidig legges over hovedvegen gjennom Mære. Dette vil føre til en endret kryssløsning på Mære som totalt sett vil bli en mer trafikksikker løsning enn den som er der i dag.

Nytt Mærekryss?

Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan for nytt vegkryss på Mære. Planprogram til offentlig ettersyn.

21.10.16

Jernbaneverket, i samarbeid med Statens vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune, igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for nytt vegkryss på Mære, og ber om innspill til arbeidet. Samtidig melder Steinkjer kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9 om offentlig ettersyn av planprogram.

Bilde vegkryss Mære