Kunngjøringer

Her legges kunngjøringer som også annonseres i kommunens fellesannonse i avisene, unntatt ledige stillinger og høringer. Disse ligger under hhv Politikk og Selvbetjening. Direkte linker:
Høringer   og   Ledige stillinger
_____________________________________________________________________________________

Fastsatt planprogram for regulering av nytt Mære-kryss. Alternativ 2C for nytt kryss valgt.

16.03.17

Formannskapet fastsatte i møte den 9.3.17 planprogram for reguleringsplanarbeidet for nytt Mære-kryss. Samtidig ble det vedtatt å regulere alternativ 2C beskrevet i planprogrammet.

Nytt Mærekryss?

Eiendomsskatt for 2017

01.03.17

I samsvar med eiendomsskatteloven legges eiendomsskattelisten for 2017 ut til offentlig ettersyn i minst tre uker fra 1. mars 2017.

Penger

Vedtatt reguleringsplan for Nordsileiret - område B17 søndre del.

01.03.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.2.2017 Reguleringsplan (detaljregulering) Nordsileiret - område B17 søndre del.

Vedtatt reguleringsplan for Sørlia Park 2.

01.03.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.2.2017 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia Park 2.

Vedtatt reguleringsplan for Rokkberget steinbrudd

08.03.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.2.2017 Reguleringsplan (detaljregulering) Rokkberget steinbrudd.

Vedtatt reguleringsplan for Haugtun boligfelt - Sparbu

01.03.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.2.2017 Reguleringsplan (detaljregulering) Haugtun boligfelt - Sparbu.

Trivselsreiser 2017 - 16. og 28. oktober

16.02.17

Kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy har også i 2017 gleden av å tilby innbyggerne en trygg og vel planlagt reise i regi av Vitaltour, hvor helse, fysisk aktivitet og sosiale arrangementer er i fokus.

Bilde fra Kypros

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av kryssende veg over jernbanen (Bruhaugvegen), Sparbu

27.01.17

På vegne av Bane NOR har Norconsult AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan (detaljregulering) for kryssende veg (Bruhaugvegen) over jernbanen ved Tønneleira i Sparbu (eiendom 1/3). De ber i den sammenheng om innspill til arbeidet.

Planavgrensning oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser Steinkjer skole

04.01.17

Det varsles jfr plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av reguleringsplanarbeid.Formål med planarbeidet er å endre bestemmelsene knyttet til område 2.B1 i gjeldende reguleringsplan for Sørsida bydel, vedtatt 20.06.2012. Dette for å legge til rette for bygging av ny barneskole på tomta.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

15.03.17

Tilbudet om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjelder fra høsten 2016 og fås gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

HPV-vaksinelogo

Vedtatt reguleringsplan for Skjærsjøen øst II - hytteområde

23.11.16

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 16.11.2016 reguleringsplan (detaljregulering) for Skjærsjøen øst II - hytteområde.

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid: Skarpnes skole med tilliggende områder

18.11.16

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Skarpnes skole med til­liggende områder. Forslags­stiller er Steinkjer kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detalj­reguleringsplan. Plan­arbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvens­utredning jfr. Pbl § 4-2.

Presentasjoner fra folkemøtet om nytt vegkryss på Mære (2.11.16)

01.03.17

I forbindelse med arbeidet med elektrifiseringen av Trønderbanen må brua over jernbanen på Mære heves. Siden brua ligger så nært E6 må den samtidig legges over hovedvegen gjennom Mære. Dette vil føre til en endret kryssløsning på Mære som totalt sett vil bli en mer trafikksikker løsning enn den som er der i dag.

Nytt Mærekryss?

Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan for nytt vegkryss på Mære. Planprogram til offentlig ettersyn.

21.10.16

Jernbaneverket, i samarbeid med Statens vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune, igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for nytt vegkryss på Mære, og ber om innspill til arbeidet. Samtidig melder Steinkjer kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9 om offentlig ettersyn av planprogram.

Bilde vegkryss Mære

Detaljregulering Skolegata 22/24 mfl (NORD Universitet) - Varsel om oppstart av planarbeid

09.12.16

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler InCube Arkitektur og Design, Praksis Arkitekter og Norconsult på vegne av DH Eiendom oppstart av planarbeid med detaljregulering for Skolegata 22 og 24 i Steinkjer kommune, gnr/bnr 192/486 og 192/594, del av tilgrensende veier, samt driftsvei for kirkegården som ligger delvis inne på gnr/bnr 192/64 (Sannangata 2-6).
Planområdet er på ca. 28,5 daa, og spenner mellom Ogndalsveien (FV 762) i nord, Skolegata i vest, Sannangata i sør og Kirkegården i øst.

Oppgradering av 66 kV-ledning Bogna - Steinkjer. Høringsfrist 26.10.16

04.10.16

NVE har bedt kommunen om å legge ovennevnte konsesjonssøknad ut på høring.