Kunngjøringer

Her legges kunngjøringer som også annonseres i kommunens fellesannonse i avisene, unntatt ledige stillinger og høringer. Disse ligger under hhv Politikk og Selvbetjening. Direkte linker:
Høringer   og   Ledige stillinger
_____________________________________________________________________________________

Ferievikar / sommerjobb - helse og omsorg - søknadsfrist 1. mars 2018

18.01.18

Ønsker du spennende og varierte arbeidsoppgaver, faglige utfordringer, og liker å jobbe med mennesker?

Hender som holder sammen

Vi minner om nytt kommunenummer fra 01.01.2018

05.01.18

I og med at fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen pr 01.01.2018, ble det nødvendig å endre kommunenummer i det nye fylket. 

Byen sett sørfra - ved fjorden

Kandidater til likestillings- og mangfoldsprisen 2018

04.01.18

Steinkjer kommune ønsker å dele ut prisen for godt utført likestillings- og mangfoldsarbeid også i 2018. Frist for forslag er 23.01.18.

 

Likestillingsprisdiplom

Forhandlinger om utbyggingsavtale for boligområde Sannan Privaten, Steinkjer

03.01.18

Det varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i fm. realisering av boligområdet Privaten på Sannan.

Privaten Sannan

Vannmåleravlesning - meld inn målerstanden!

22.01.18

Vi oppforder alle som ikke har lest av vannmåleren enda om å gjøre det og det er fint om det kan gjøres digitalt her via nettsiden vår.

Vannmåler

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

01.12.17

Se informasjon om tilbudet, oversikt over vaksinasjonsdatoene og hvor du kan møte opp.

HPV-vaksinelogo

Vedtatt reguleringsplan for Mære bru og vegkryss

24.11.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.11.2017 reguleringsplan (detaljregulering) for Mære bru og vegkryss - elektrifisering av Trønderbanen. Planen tilrettelegger for nytt toplanskryss på Mære med ny bru over jernbane og E6.

Nytt kryss på Mære

Innskriving av elever til skolestart 2018

18.10.17

Har du en skolestarter i 2018? Nå er tiden inne for innskriving av skolestartere. 

Skoleelev (foto: Morguefile.com)

Jakttid på elg og hjort

11.10.17

I henhold til nasjonal forskrift er jakttiden på elg og hjort fra 25.09 til og med 23.12. Valdene i Steinkjer har valgt å innskrenke dette:

Elg

Tilskuddskurs for lag og foreninger

18.09.17

Kommunen inviterer frivillige lag og foreninger til kurs for å få tips om hvordan søke tilskudd via Tilskuddsportalen.

Logo for tilskuddsportalen

Vedtatt reguleringsendring- endring av bestemmelser til område 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel

12.01.18

Formannskapet har i møte 04.05.17 vedtatt endring i bestemmelser knyttet til kvartalet 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel. Det aktuelle området er tomta til Steinkjer skole.

Fastsatt planprogram for regulering av nytt Mære-kryss. Alternativ 2C for nytt kryss valgt.

16.03.17

Formannskapet fastsatte i møte den 9.3.17 planprogram for reguleringsplanarbeidet for nytt Mære-kryss. Samtidig ble det vedtatt å regulere alternativ 2C beskrevet i planprogrammet.

Nytt Mærekryss?

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser Steinkjer skole

04.01.17

Det varsles jfr plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av reguleringsplanarbeid.Formål med planarbeidet er å endre bestemmelsene knyttet til område 2.B1 i gjeldende reguleringsplan for Sørsida bydel, vedtatt 20.06.2012. Dette for å legge til rette for bygging av ny barneskole på tomta.

Vedtatt reguleringsplan for Skjærsjøen øst II - hytteområde

12.01.18

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 16.11.2016 reguleringsplan (detaljregulering) for Skjærsjøen øst II - hytteområde.

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid: Skarpnes skole med tilliggende områder

18.11.16

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Skarpnes skole med til­liggende områder. Forslags­stiller er Steinkjer kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detalj­reguleringsplan. Plan­arbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvens­utredning jfr. Pbl § 4-2.

Presentasjoner fra folkemøtet om nytt vegkryss på Mære (2.11.16)

01.03.17

I forbindelse med arbeidet med elektrifiseringen av Trønderbanen må brua over jernbanen på Mære heves. Siden brua ligger så nært E6 må den samtidig legges over hovedvegen gjennom Mære. Dette vil føre til en endret kryssløsning på Mære som totalt sett vil bli en mer trafikksikker løsning enn den som er der i dag.

Nytt Mærekryss?

Detaljregulering Skolegata 22/24 mfl (NORD Universitet) - Varsel om oppstart av planarbeid

09.12.16

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler InCube Arkitektur og Design, Praksis Arkitekter og Norconsult på vegne av DH Eiendom oppstart av planarbeid med detaljregulering for Skolegata 22 og 24 i Steinkjer kommune, gnr/bnr 192/486 og 192/594, del av tilgrensende veier, samt driftsvei for kirkegården som ligger delvis inne på gnr/bnr 192/64 (Sannangata 2-6).
Planområdet er på ca. 28,5 daa, og spenner mellom Ogndalsveien (FV 762) i nord, Skolegata i vest, Sannangata i sør og Kirkegården i øst.