Kunngjøringer

Her legges kunngjøringer som også annonseres i kommunens fellesannonse i avisene, unntatt ledige stillinger og høringer. Disse ligger under hhv Politikk og Selvbetjening. Direkte linker:
Høringer   og   Ledige stillinger
_____________________________________________________________________________________

Frivillighetsprisen 2017 - Frist 1. september

15.08.17

Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats?

Hender som holder sammen

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

07.08.17

Se informasjon om tilbudet, oversikt over vaksinasjonsdatoene og hvor du kan møte opp.

HPV-vaksinelogo

Ny bru og nytt vegkryss på Mære

19.07.17

Nå med film og presentasjon fra informasjonsmøte torsdag 22. juni:

Mære-krysset

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Vassinghaugen boligområde - Binde.

20.06.17

Arkplan AS har på vegne av Binde Eiendom AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Vassinghaugen boligområde på Binde. Se brev om oppstart av reguleringsarbeid i lenken nedenfor.

Lokalisering av Vassinghaugen

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Mære skole og stadion med nærområder

16.06.17

Trønderplan har på vegne av Steinkjer kommune fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Mære skole og stadion med nærområder. Annonse om oppstart av reguleringsarbeid finnes i lenken nedenfor.

Planområdet Mære skole og omegn

Vedtatt reguleringsplan for Nordslettåsen hytteområde - Lustadvatnet.

08.06.17

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 31.5.2017 reguleringsplan (detaljregulering) for Nordslettåsen hytteområde ved Lustadvatnet.

Nordslettåsen plassering

Trivselsreiser 2017 - 16. og 28. oktober

29.05.17

Påmeldingene til årets trivselsreiser er godt i gang.  Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder. Reisene går til Kypros.

Bilde fra Kypros

Lærertilsettinger fra skoleåret 2017/18

12.05.17

Tilsettingsnemnda for pedagogisk personale har foretatt tilsetting i ledige lærerstillinger fra høsten.

Skoleelev (foto: morguefile.com)

Vedtatt reguleringsendring- endring av bestemmelser til område 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel

12.05.17

Formannskapet har i møte 04.05.17 vedtatt endring i bestemmelser knyttet til kvartalet 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel. Det aktuelle området er tomta til Steinkjer skole.

Fastsatt planprogram for regulering av nytt Mære-kryss. Alternativ 2C for nytt kryss valgt.

16.03.17

Formannskapet fastsatte i møte den 9.3.17 planprogram for reguleringsplanarbeidet for nytt Mære-kryss. Samtidig ble det vedtatt å regulere alternativ 2C beskrevet i planprogrammet.

Nytt Mærekryss?

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av kryssende veg over jernbanen (Bruhaugvegen), Sparbu

27.01.17

På vegne av Bane NOR har Norconsult AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan (detaljregulering) for kryssende veg (Bruhaugvegen) over jernbanen ved Tønneleira i Sparbu (eiendom 1/3). De ber i den sammenheng om innspill til arbeidet.

Planavgrensning oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser Steinkjer skole

04.01.17

Det varsles jfr plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av reguleringsplanarbeid.Formål med planarbeidet er å endre bestemmelsene knyttet til område 2.B1 i gjeldende reguleringsplan for Sørsida bydel, vedtatt 20.06.2012. Dette for å legge til rette for bygging av ny barneskole på tomta.

Vedtatt reguleringsplan for Skjærsjøen øst II - hytteområde

23.11.16

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 16.11.2016 reguleringsplan (detaljregulering) for Skjærsjøen øst II - hytteområde.

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid: Skarpnes skole med tilliggende områder

18.11.16

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Skarpnes skole med til­liggende områder. Forslags­stiller er Steinkjer kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detalj­reguleringsplan. Plan­arbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvens­utredning jfr. Pbl § 4-2.

Presentasjoner fra folkemøtet om nytt vegkryss på Mære (2.11.16)

01.03.17

I forbindelse med arbeidet med elektrifiseringen av Trønderbanen må brua over jernbanen på Mære heves. Siden brua ligger så nært E6 må den samtidig legges over hovedvegen gjennom Mære. Dette vil føre til en endret kryssløsning på Mære som totalt sett vil bli en mer trafikksikker løsning enn den som er der i dag.

Nytt Mærekryss?

Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan for nytt vegkryss på Mære. Planprogram til offentlig ettersyn.

21.10.16

Jernbaneverket, i samarbeid med Statens vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune, igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for nytt vegkryss på Mære, og ber om innspill til arbeidet. Samtidig melder Steinkjer kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9 om offentlig ettersyn av planprogram.

Bilde vegkryss Mære