Høringer

Alle planer som til enhver tid legges ut til på høring legges fortløpende ut nedenfor.

Ønsker du å gi en uttalelse på en sak, kan du benytte dette elektroniske skjemaet: Høringsuttalelse

Bredbånd i distriktene i Steinkjer - Gi innspill

31.03.17

Steinkjer kommune vil også i år søke om nasjonal støtte til bredbåndsutbygging fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og kunngjør her hvilke utbyggingsområder som er planlagt omsøkt. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 29. april 2017.

Bilde fiberkabel

Nordslettåsen hytteområde - Lustadvatnet. Reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 15. mars 2017)

28.03.17

Formannskapet har i møte 19.1.17 vedtatt at Reguleringsplan (detaljregulering) Nordslettåsen hytteområde - Lustadvatnet, legges ut til offentlig ettersyn. Planen tilrettelegger for et nytt hytteområde gjennom regulering av 20 nye hyttetomter på eiendom 156/4 tilhørende Lillian Elvereng.

Steinkjer skole. Reguleringsendring til offentlig ettersyn (høringsfrist 15. mars 2017)

01.02.17

Formannskapet har i møte 26.1.17 vedtatt at reguleringsendring av bestemmelser for område 2.B1 Steinkjer skole, i områdeplan for Sørsia bydel, legges ut til offentlig ettersyn.

Høring av planprogram kommunedelplan barnehage og skole 2017-2020

03.01.17

Formannskapet har i møte 15.12.16 vedtatt å sende forslag til ovennevnte planprogram på høring. Høringsfristen er 03.02.17.

Reguleringsplan Sørlia Park 2 - Utlegging til offentlig ettersyn

23.11.16

Formannskapet vedtok i møte 17.11.16 å legge ut reguleringsplan for Sørlia Park 2 til offentlig ettersyn i 6 uker. Planen tilrettelegger for å regulere boligtomt til konsentrert småhusbebyggelse med inntil 4 boenheter.

Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan for nytt vegkryss på Mære. Planprogram til offentlig ettersyn.

21.10.16

Jernbaneverket, i samarbeid med Statens vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune, igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for nytt vegkryss på Mære, og ber om innspill til arbeidet. Samtidig melder Steinkjer kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9 om offentlig ettersyn av planprogram.

Bilde vegkryss Mære

Reguleringsplan (detaljregulering) for Nordsileiret - område B17 søndre del. Begrenset offentlig ettersyn.

19.10.16

Planforslaget for nytt helse- og beredskapshus på Nordsileiret legges ut til ny begrenset offentlig ettersyn på 4 uker, som følge av at formannskapet har vedtatt å heve byggehøyden i planforslaget.  

Helse- og beredskapshuset

Reguleringsplan (detaljregulering) Haugtun Boligfelt, Sparbu. Offentlig ettersyn.

27.02.17

Formannskapet vedtok i møte 18.8.16 å legge ut reguleringsplan for Haugtun boligfelt i Sparbu til offentlig ettersyn. Planen tilrettelegger for bygging av totalt 10 nye boenheter.

Kommuneplan 2016-2021- hva mener DU? (høringsfrist 23.08.16)

04.08.16

Kommuneplanen inneholder forslag til overordna politikk for Steinkjer kommune i årene som kommer. Alle innbyggere inviteres til å gi innspill til de satsninger som foreslås, og også foreslå andre viktige områder. Innspill kan gis som enkeltperson/innbygger eller på vegne av lag/forening eller lignende.Benytt muligheten til å påvirke hvordan lokalsamfunnet utvikles! 

Rokkberget steinbrudd. Reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 31.3.2016).

21.02.17

Formannskapet har i møte 4.2.16 vedtatt at reguleringsplan (detaljregulering) for Rokkberget steinbrudd i Figgadalen legges ut til offentlig ettersyn. Planen tilrettelegger for uttak og knusing av steinmasser.

Rokkberget