Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten er del av kommunens flyktninge- og aktivitetstjeneste.

Enhetsleder:  Marian Lyngsaunet
Fagansvarlig:  Turid Eian

Flyktningetjenesten er på Campus på Guldbergaunet og er samlokalisert med Steinkjer Voksenopplæring.
Adr: Elveenget 20, 7716 Steinkjer. 

Kontortid kl. 0800 - 1600. 

Tlf. 74 16 92 46 og 74 16 92 47 eller over kommunens sentralbord.
Mobil: Turid Eian  977 47 065. Ali Gotvassli 905 34 364.
Inger Lise Vist ( enslig mindreårige ): 48 94 26 44

Her finner du Flyktningeguiden
Steinkjer kommune har avtale om å bosette 35 flyktninger , inkl. 4 enslige mindreårige + familiegjenforente i 2014.  Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting av de flyktninger som kommunen har avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette, og gi nybosatte flyktninger et tilbud om introduksjonsordning.

 

Hva flyktningetjenesten gjør :
  • Ordner med bolig til flyktningene som bosettes via Tildelingskontoret og Steinkjerbygg
  • Hjelper til med etablering i bolig, både økonomisk og praktisk
  • Gir nødvendig informasjon om norske forhold generelt og Steinkjer spesielt i ankomstfasen
  • Samarbeider med/koordinerer informasjon til andre aktuelle instanser om nyankomne
  • Tilbyr introduksjonsordning for nyankomne flyktninger i samarbeid med Steinkjer Voksenopplæring - obligatorisk for alle kommuner fra 01.09.04 (introduksjonsloven)
  • Oppfølging av den enkelte i introduksjonsprogram, i hjemmesituasjon etter behov, o.a.
  • Utbetaling av introduksjonsstønad
  • Siste punkt: arbeider for at flyktninger skal få arbeid etter  kvalifiseringen, i samarbeid med nav.
 
Flyktningetjenesten gjennomfører prosjektet Integrering på Tunet sammen med sentrale samarbeidspartnere.
Tips en venn